Ładowanie...

Najlepszy portal randkowy dla singli, którzy szukają bratniej duszy. Serwis randkowy dla wierzących singli.

Warunki umowy

 (z dnia 11.10.2022)

 1. Postanowienia Początkowe

  1.  Niniejsze warunki umowy (dalej „Warunki umowy“) firmy Codexum s.r.o., z siedzibą Kaprova 42/14, Stare Miasto, 110 00 Praha 1, REGON 17301858, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, przegródka nr 369627, i firmy DuPonti s.r.o., z siedzibą Kaprova 42/14, Stare Miasto, 110 00 Praha 1, REGON 02809931, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, przegródka nr 224082 (dalej „Usługodawca“), zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawa nr 89/2012 Sb., kodeksu cywilnego, w aktualnym brzmieniu wzajemnych praw i obowiązków stron umowy, powstałych w związku, lub na podstawie umowy o korzystaniu z niżej wspomnianego oprogramowania, zawartej pomiędzy Usługodawcą a inną osobą (użytkownkiem) za pośrednictwem interfejsu użytkownika udostępnianego przez Sprzedającego („Umowa”). Z Opragramownia można korzystać za pośrednictwem Domeny.

 2. Definicje pojęć

  1. Wyrazy zawarte w ninejszych Warunkach umowy, pisane wielką literą na początku, mają następujące znaczenie:

 • Adres e-mail oznacza adres poczty e-mailowej Użytkownika, który Użytkownik poda podczas Procesu rejestracji, lub który Użytkownik wpisał w ustawieniach Konta jako adres kontaktowy (w zależności od tego, która z informacji została dostarczona później);

 • Aktywacja oznacza jedno z następujących wydarzeń: (i) Użytkownik udostępni Usługodawcy wszelkie dane potrzebne w Procesie rejestracji; (ii) Użytkownik wyśle Usługodawcy prośbę o udzielenie dostępu do Konta użytkownika za pomocą przycisku „Wejdź” lub „Kontynuuj”;

 • Aspekty towarzyszące oznaczają jakiekolwiek funkcjonalne i użytkowe możliwości udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Konta, które bezpośrednio nie są związane z osiągnięciem Celu Usługi, czyli może to dotyczyć (lecz nie wyłącznie) konkursów konsumenckich, ofert kupna produktu lub usług stron trzecich, przekazów reklamowych, linków partnerskich itp.;

 • Cel Usługi – celem Usługi jest (i) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Konta, wykorzystywania funkcji Konta w ramach wybranejTaryfy; (ii) oraz wchodzenia w interakcje z innymi Użytkownikami korzystającymi z Usługi w ramach wybranejTaryfy;

 • Dane oznaczają jakiekolwiek dane, pliki oraz inne informacje, które Użytkownik utworzył lub, które powstały w związku z korzystaniem z Usługi;

 • Domena oznacza nazwę domeny drugiej kategorii, gdzie wyświetla się front-end Oprogramowania i Usługi; jest to domena, z której Użytkownik korzysta podczas logowania się na swoje Konto;

 • Dostawca usług dodatkowych oznacza którykolwiek z podmiotów (osób trzecich), których usługi są wykorzystywane do obsługi lub świadczenia Usługi, zwłaszcza (lecz nie wyłącznie) dostawcy usług telekomunikacyjnych jako usług komunikacji elektronicznej w znaczeniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa, którzy umożliwiają transmisję dostępu, zasięgu i informacji;

 • Inne usługi lub Inna usługa oznacza (i) usługi i funkcje Oprogramowania udostępnione Użytkownikowi bezpośrednio na jego Koncie po dniu zaakceptowania przez Użytkownika niniejszych Warunków umowy i dalej (ii) jakiekolwiek inne usługi udostępniane lub oferowane przez Usługodawcę lub Osobę powiązaną;

 • Informacje oznaczają wszelkie informacje, które Użytkownik udostępni w Procesie rejestracji oraz informacje, które udostępnił Użytkownik Usługodawcy kiedykolwiek po Aktywacji (za wyjątkiem Danych);

 • Kolejne ustalenia umowne oznaczają propozycje warunków umowy, które są w Okresie trwania opublikowane na Stronach internetowych i które względem przedmiotu oraz zakresu mają zastępować niniejsze Warunki umowy i mają nowszą datę wydania;

 • Konto oznacza zakres w jakim Użytkownikowi jest umożliwione korzystanie ze Stron Internetowych po wpisaniu danych do logowania;

 • Konsument oznacza osobę fizyczną, Użytkownika, który uzyskuje dostęp do Usługi i w sposób legalny korzysta z niej poza swoją działalnością gospodarczą lub poza niezależnym wykonywaniem swojego zawodu;

 • Okres trwania oznacza okres od Aktywacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doszło do Aktywacji lub przedłużenia zgodnie z ust. 11.2;

 • Oprogramowanie oznacza oprogramowanie, którego interfejs użytkownika (front-end) jest udostępniany Użytkownikowi online za pośrednictwem Internetu na Domenie;

 • Partner oznacza Użytkownika zarejestrowanego do Programu partnerskiego;

 • Podmioty powiązane oznacza Podmioty związane z Usługodawcą, czyli Podmioty kontrolujące Usługodawcę, Podmioty kontrolowane przez Usługodawcę, czy Podmioty działające w porozumieniu z Usługodawcą oraz firma Devero International Limited;

 • Program partnerski oznacza program partnerski (affiliate program), który Usługodawca może udostępniać na Stronach internetowych;

 • Reklamacje oznaczają skorzystanie z prawa do zgłoszenia szkody i otrzymania zadośćuczynienia za szkody powstałe podczas korzystania z Usługi;

 • Siła wyższa oznacza jakikolwiek działania, zdarzenia, czy stany, które są poza strefą wpływów Usługodawcy (np. ataki hakerów lub rozprzestrzenianie się wirusów komputerowych), które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe funkcjonowanie Usługi, czy Innych usług, w tym również przypadki niewywiązania się ze zobowiązań ze strony Dostawcy usług dodatkowych;

 • Stosowne przepisy oznaczają zbiór przepisów i norm, których Użytkownik powinien przestrzegać, w tym (i) niniejszych Warunków umowy; (ii) Warunków Dostawców usług dodatkowych związanych z Usługą; (iii) przepisów prawa: przepisy aktualnie obowiązującego prawa;

 • Strona internetowa oznacza strony internetowe i treści wyświetlane na Domenie;

 • Taryfa lub Taryfy oznacza zakres praw członkowskich Użytkownika Usługi, który udostępnia mu Usługodawca za darmo lub za opłatą;

 • Warunki umowy oznaczają niniejsze Warunki umowy, które są jednocześnie Ogólnymi warunkami handlowymi (Regulaminem) dotyczącymi korzystania z Usługi, Oprogramowania, Programu partnerskiego i jakichkolwiek Innych usług;

 • Wyróżnienie oznacza prawo niektórych Użytkowników do promowania swojego profilu lub do wyróżniania swojego profilu, na warunkach określonych w punkcie 9.

 • Usługa oznacza udzielenie dostępu do korzystania z Oprogramowania w zakresie funkcji przypisanych do odpowiedniej Taryfy za pośrednictwem Konta;

 • Usługodawca oznacza usługodawcę i operatora Usługi wspomnianego w ust. 1.1;

 • Użykownik oznacza osobę przystępującą do Usługi i legalnie z niej korzystającą;

  1.  Statut interpretacyjny. Jeżeli w niniejszych Warunkach umowy nie postanowiono inaczej lub w konkretnym postanowieniu nie określono inaczej, wówczas gdziekolwiek w niniejszych Warunkach umowy zostanie użyte sformułowanie „Usługi”, będzie takie postanowienie obejmowało, w zależności od porozumienia Stron, również korzystanie z „Innych usług”.

  2. Prawa na korzyść osób trzecich. Strony doszły do porozumienia, że prawa Usługodawcy wynikające z niniejszych Warunków umowy są również negocjowane na korzyść firmy Devero International Limited. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości Strony uznały, że jeśli na podstawie niniejszych Warunków umowy przysługują Usługodawcy pewne prawa, mogą one przysługiwać także firmie Devero International Limited, jeśli nie jest to sprzeczne z charakterem danego prawa.

  3. Dane osobowe. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników zostały opisane w osobnym dokumencie.

  4. Udostępnianie informacji. Usługodawca podaje przed udostępnieniem Usługi Użytkownikowi, który jest w tym przypadku Konsumentem, w odpowiedniej formie (i) cenę, którą należy uiścić, aby Usługa mogła zostać udostępniona oraz dane o wszelkich podatkach, opłatach i kosztach związanych z udostępnieniem Usługi; (ii) dane dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych, z technicznymi środkami ochrony włącznie, (iii) parametry techniczne, które są warunkiem prawidłowego świadczenia odpłatnej Usługi.

  5.  Aspekty towarzyszące świadczeniu Usługi. Ponieważ aspekty towarzyszące świadczeniu Usługi nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem Celu usługi, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób ich używania.

  6.  Inne usługi. Dane dostępu Użytkownika do Usługi (Konta) mogą zostać wykorzystane również w celu oferowania i korzystania z jakichkolwiek Innych usług.

 1.  Ograniczenia Usługi

  1.  Ograniczenia, serwis. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lecz niezbędnego ograniczenia dostępu do Usługi, szczególnie w celu wprowadzania aktualizacji i serwisowania Usługi, wlącznie z przerwami technicznymi. Konsekwencją tych działań może być czasowe ograniczenie lub całkowity brak funkcjonalności niektórych lub wszystkich podstawowych cech Usługi i mogą nastać np. opóźnienia przy dostarczaniu wiadomości e-mail, SMS-ów, wiadomości MMS- owych, itp.

  2.  Siła wyższa. Zważywszy, że prawidłowe działanie i funkcjonowanie Usługi jest uzależnione od właściwego dostarczania przez Usługodawców usług dodatkowych i właściwej funkcjonalności ich produktów, Strony niniejszych Warunków umowy mają świadomość i zgadzają się z tym, że jeśli nastąpi Siła wyższa, może na określony czas dojść do ograniczenia dostępu do Usługi.

  3.  Sankcje. Jeżeli Usługodawcy kiedykolwiek w przyszłości będzie grozić ze strony jakiejkolwiek osoby trzeciej nałożenie kary lub opłat w związku ze świadczeniem Usługi, Usługodawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Konta, czy do Aspektów towarzyszących świadczeniu Usługi.

 2.  Dostęp do Usługi

  1.  Informacje. Użytkownik zobowiązuje się podczas rejestracji udostępnić wszelkie wymagane informacje zgodnie z prawdą; jeśli kiedykolwiek w trakcie korzystania z Usługi dane ulegną przedawnieniu lub przestaną być aktualne, Użytkownik wprowadzi w nich potrzebne zmiany w ramach swojego Konta. Pełną odpowiedzialność za nieaktualne, niewłaściwe lub niedokładne informacje ponosi Użytkownik.

  2.  Dane dostępu: Użytkownik jest świadomy i zgadza się z tym, że ponosi pełną odpowiedzialność:

   1.  za zabezpieczenie (zachowanie w tajemnicy) danych dostępu do swojego Konta i dostępu do Usługi;

   2.  za wszelkie działania, edycję lub kontrolę Konta czy Usługi, które są mu udostępniane za pośrednictwem Konta Użytkownika lub za używanie praw dostępu Użytkownika;

   3. za Dane Użytkownika (ich charakter, sposób ich otrzymania i wykorzystania);

   4.  za wszelkie sposoby wykorzystania Usługi.

 3.  Obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

  1.  Użytkownik zobowiązuje się:

   1.  udostępniać Usługodawcy wszelkie informacje zgodnie z prawdą, dokładnie i w pełnym zakresie.

   2.  do logowania na Konto używać wyłącznie autoryzowanych interfejsów Usługodawcy i zachować w tajemnicy swoje dane dostępu do Konta, ew. jakiekolwiek dane identyfikacyjne lub umożliwiające dostęp do Usługi;

   3. na prośbę Usługodawcy udostępnić mu w określonym terminie więcej informacji lub danych, które mogą być niezbędne do świadczenia Usługi po Aktywacji;

   4.  wstrzymać się od korzystania z Usługi w sposób obniżający wartość Usługi, ew. działającym na szkodę lub zagrażającym dobremu imieniu Usługi, Usługodawcy lub Osób powiązanych;

   5.  wstrzymać się od korzystania z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub w sposób umożliwiający dokonanie przestępstwa lub działań wykazujących oznaki wykroczenia, czy przestępstwa;

   6.  wstrzymać se od korzystania z Usługi w sposób, który by był sprzeczny ze Stosownymi przepisami, ew. w sposób, którego konsekwencje są niezgodne ze Stosownymi przepisami;

   7.  wstrzymać się od korzystania z Usługi w sposób, który jest lub mógłby być sprzeczny ze Stosownymi przepisami, a w wyniku którego mogłyby zostać złamane jakiekolwiek prawa osób trzecich, zwłaszcza (lecz nie wyłącznie): (i) podstawowe prawa i wolności człowieka gwarantowane przez prawo konstytucyjne; (ii) osobowość i prawa własności innych osób; (iii) prawa autorskie lub prawa związane z prawami autorskimi należącymi do stron trzecich lub prawami osób trzecich do nazewnictwa; oraz (iv) prawo stron trzecich do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, zamieszkania i korespondencji.

   8.  wstrzymać się od korzystania z Usługi w sposób nieuczciwy, krzywdzący i nieprzepisowy.

   9.  stosować się do warunków licencji określonych w niniejszych Warunkach umowy.

  2.  Postanowienia z podpunktów od 5.1.4 do 5.1.9 dotyczą również używania przez Użytkownika Aspektów towarzyszących Usłudze.

  3. Użytkownik zobowiązuje się także:

   1.  korzystać z Konta i Usługi wyłącznie w taki sposób i w takim zakresie, aby w przypadku, że Usługodawca wykorzysta którekolwiek ze swoich praw wynikających z niniejszych Warunków umowy, czy Stosownych przepisów, nie została mu wyrządzona szkoda;

   2.  tworzyć kopie zapasowe Danych (bez jakiegokolwiek upomnienia ze strony Usługodawcy) na własne nośniki danych, których utrata mogłaby spowodować powstanie jakiejkolwiek materialnej lub niematerialnej ujmy Użytkownika; obowiązek tworzenia kopii zapasowej Danych zależy na indywidualnych przypadkach i celu, dla jakiego Użytkownik korzysta z Usługi oraz na decyzjach podejmowanych przez Użytkownika.

 4.  Usunięcie Konta lub ograniczenie dostępu

  1.  Usługodawca ma prawo w dowolnym momencie usunąć Użytkownikowi Konto, odmówić lub ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Usługi, ograniczyć jej używanie lub też przesunąć jakąkolwiek Taryfę na możliwie najniższy poziom (wszelkie decyzje podejmowane w tej kwestii zależą wyłącznie od Usługodawcy), jeżeli:

   1.  Użytkownik nie zapłaci lub nie przedłuży swojego członkostwa w jednej z odpłatnych Taryf;

   2. Użytkownik złamie którekolwiek ze zobowiązań zawartych w punkcie 5.1 niniejszych Warunków umowy lub inne zobowiązanie wynikające ze Stosownych przepisów w związku ze świadczeniem Usługi;

   3.  Użytkownik nie wykorzysta Usługi i nie zaloguje się na Konto przez okres jednego (1) roku od Aktywacji;

   4.  wymagają tego Stosowne przepisy, albo jeżeli tak zarządził organ publiczny, organ administracyjny, sąd lub trybunał arbitrażowy; lub

   5.  Usługodawca uzna to za konieczne w ramach ochrony interesów Usługodawcy lub Podmiotów powiązanych.

 5.  Zawartość (Treść)

  1.  Usługa jest jedynie platformą (narzędziem), która umożliwia osiągnięcie Celu niniejszych Warunków umowy, Użytkownik jest więc w pełni odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z Usług i Danych, ponieważ tylko on może mieć na nie bezpośredni wpływ. Użytkownik odpowiada przed Usługodawcą oraz osobami trzecimi, które mogą być potencjalnymi osobami poszkodowanymi, a także przed władzą publiczną i administracją państwową za ewentualne wadliwe lub niezgodne z prawem działania.

  2.  Użytkownik jest świadomy i zgadza się z tym, że:

   1.  ponosi odpowiedzialność za wszelkie Dane, ponieważ tylko on decyduje o sposobie korzystania z Usługi oraz o tym, czy Dane zostaną przekazane i czy korzysta się z nich zgodnie ze Stosownymi przepisami, czy też nie;

   2.  ponosi odpowiedzialność za wszelkie Dane, które Użytkownik utworzy, wyświetli, wyśle, czy zapisze za pośrednictwem Usługi oraz potwierdza, że Usługodawca nie ponosi i nie może ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z Danymi;

  3.  Strony są świadome, że ze względu na charakter oferowanych Usług Dane Użytkownika nie podlegają ochronie praw autorskich Użytkownika. W przypadku, że Dane Użytkownika spełniają funkcję dzieła chronionego przez prawo autorskie lub chronionego nagrania dźwiękowego lub audiowizualnego, oprogramowania lub bazy danych lub innych przedmiotów objętych ochroną prawa autorskiego, Strony zgadzają się na udzielenie bezpłatnej licencji na takie dane dla Usługodawcy i Osób powiązanych na okres trwania praw majątkowych, na terenie całego świata, w dniu wydania niniejszych Warunków umowy o prawie autorskim, do celów związanych z Usługą lub Inną usługą.

 6.  Licencja do Oprogramowania

  1.  Korzystanie z Oprogramowania. Ze względu na charakter Oprogramowania, jako autorskiego dzieła, udziela się Użytkownikowi prawo do korzystania z Oprogramowania w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

  2.  Takim-jakim-jest. Oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikowi takim-jakim-jest. Użytkownik nie może mieć wobec Usługodawcy, ani wobec jakiekolwiek Podmiotów powiązanych żadnych wymagań z tytułu odpowiedzialności za wadliwość czy żądać poniesienia odpowiedzielności za szkody.

  3.  Warunki licencyjne. Licencja jest udzielana bez możliwości przenoszenia. Nie jest udzielana na wyłączność, lecz jest ważna we wszystkich krajach świata. Postanowienia Warunków umowy są jednocześnie nieodłączną częścią umowy dotyczącej korzystania z Oprogramowania. Naruszenie Warunków umowy w przepisach regulujących korzystanie z Usługi stanowi zarazem naruszenie warunków licencyjnych do Oprogramowania i umożliwia Usługodawcy wyciąganie koncekwencji prawnych.

  4.  Zakres licencji. Licencja jest udzielana tylko do poniższych sposobów wykorzystania, które (stopniowo):

   1.  wynikają z niniejszych Warunków umowy;

   2.  są zgodne z obowiązującym prawem;

   3.  są niezbędne do osiągnięcia Celu Usługi.

  5.  Czas trwania. Licencja jest udzielana na czas trwania umownego związku zawartego na podstawie niniejszych Warunków umowy.

  6. Kupno. Licencja jest udzielana w wersji podstawowej dla Użytkowników jako bezpłatna (najniższa oferowana Taryfa darmowa) i w szerszych wersjach jako odpłatna, przy czym cena za udzielenie licencji jest w tych wersjach równa cenie za wybraną Taryfę.

 7. Taryfy i Wyróżnienia

  1. Po Aktywacji udostępnia się Użytkownikowi Usługi i Oprogramowanie w najmniejszej dostępnej wersji, którą jest pierwsza (nieodpłatna/darmowa) Taryfa. Okres trwania najmniejszej cenowej Taryfy jest ograniczony czasowo. Informacje o najmniejszej (nieodpłatnej) Taryfie i zakresie przypisanych do niej funkcji Oprogramowania są Użytkownikowi udostępniane za pośrednictwem jego Konta.

  2. Informacje o szerszych (odpłatnych) Taryfach i zakresie przypisanych do nich funkcji Oprogramowania są Użytkownikowi udostępniane za pośrednictwem jego Konta.

  3. Niektórym Użytkownikom Usługi jest umożliwione prawo do Wyróżnienia. Prawem do Wyróżnienia rozumie się prawo do promowania swojego profilu w wynikach wyszukiwania i prawo do zajmowania ekskluzywnej, wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania.

  4. Pod promowaniem profilu rozumie się umiejscowienie profilu na początkowych pozycjach w wynikach wyszukiwania dla danej kategorii wyszukiwania, w której znajduje się profil Użytkownika.

  5. Pod pojęciem ekskluzywności profilu rozumie się umiejscowienie profilu użytkownika – i tylko jego jedynego – w wynikach wyszukiwania dla danej kategorii wyszukiwania, w której znajduje się profil Użytkownika. Pozostali użytkownicy mają możliwość dowolnego oglądania pozostałych profili dopiero po obejrzeniu odpłatnego ekskluzywnego profilu.

  6. Opłaty za Taryfy mogą być ustawione tak, aby powtarzały się automatycznie (recurring payments). W takim przypadku Użytkownik może anulować każdą kolejną powtarzającą się z wybranego Taryfu płatność bezpośrednio ze swojego Konta (w sekcji Ustawienia).  

  7.  Użytkownik ma prawo do zwrotu zapłaconych pieniędzy (za Taryfę lub Wyróżnienie) w przypadku, że udowodni Usługodawcy, że płatności zostały dokonane przez osobę trzecią w wyniku przestępstwa. Nagła zmiana decyji czy poglądów Użytkownika, ani usunięcie przez Użytkownika profilu (czy jego dezaktywacja) nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy z już dokonanych opłat członkowskich.

 8.  Program Partnerski

  1. Użytkownik, który jest Partnerem, ma (i) prawo do otrzymania prowizji z płatności z Taryf i Wyróżnień, które Usługodawca otrzymał od innych Użytkowników, którzy zarejestrowali się do korzystania z Usługi przy pomocy partnerskiego linku („First tier“) i/lub (ii) prawo do otrzymania prowizji z prowizji z osiągniętych w Programie partnerskim tymi partnerami, którzy zarejestrowali się do Programu partnerskiego przy pomocy jego partnerskiego linku („Second tier“). Do uczestnictwa w Programie partnerskim nie ma żadych wymogów prawnych.

  2. Prawo do wypłacenia prowizji może zostać wykorzystane dopiero po osiągnięciu (minimalnej) granicy osiągniętych prowizji. Koszty wypłaty prowizji Partnera mogą prowadzić do obciążeń finansowych Partnera (zwłaszcza w przypadku opłat bankowych itd.). Więcej informacji o warunkach korzystania z Programu partnerskiego znajduje się do dyspozycji na koncie Partnera.

  3. Wszelkie pozostałe postanowienia niniejszych Warunków umowy dotyczą również Partnerów i Programu partnerskiego.

 9.  Okres trwania i Kolejne ustalenia umowne

  1.  Ważność i działanie. Z wyjątkiem ust. 11.2 i 11.3 (ponieważ ich ważność jest czasowie ograniczona), niniejsze Warunki umowy określają związek prawny pomiędzy Usługodawcą, Użytkownkiem i Osobami powiązanymi przez Okres trwania.

  2.  Przedłużenie. Jeżeli w Okresie trwania nie zostały na Stronach internetowych opublikowane żadne Kolejne ustalenia umowne Okres trwania umownego związku pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem określanego przez niniejsze Warunki umowy ulega przedłużeniu o okres trwający aż do końca następnego miesiąca kalendarzowego i taki też okres uważa się za Okres trwania na podstawie niniejszych Warunków umowy.

  3.  Kolejne ustalenia umowne. Jeżeli w Okresie trwania zostały na Stronach Internetowych opublikowane Kolejne ustalenia umowne, ważność i moc niniejszych Warunków umowy ulega ukończeniu wraz z upłynięciem Okresu trwania, wszak Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszych Warunków umowy jeszcze przed upływem Okresu trwania.

  4. Strony uzgodniły, że po ukończeniu Okresu trwania niniejszych Warunków umowy istnieje możliwość korzystania z Usługi (i ew. Innych usług) tylko w przypadkach określonych przez Kolejne ustalenia umowne w ich najaktualniejszym brzmieniu.

  5.  Strony uzgodniły, że jeżeli Użytkownik zaloguje się po Okresie trwania niniejszych Warunków umowy na swoje Konto, czy w inny sposób wykorzysta Usługi lub Inne usługi, ninejszym zaakceptował Kolejne ustalenia umowne w ich najaktualniejszym brzmieniu i jest zobowiązany do ich przestrzegania.

 10.  Wypowiedzenie umowy

  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zakończyć umowny związek zawarty na podstawie niniejszych Warunków umowy, bez podania powodu i bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wypowiedzenia umowy na adres Usługodawcy. Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy Usługodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego potwierdzenia zakończenia umownego związku poprzez wysłanie powiadomienia na Adres e-mail Użytkownika.

  2. Usługodawca ma prawo w dowolnym momencie zakończyć umowny związek zawarty na podstawie niniejszych Warunków umowy, bez podania powodu i bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wypowiedzenia umowy na Adres e-mail Użytkownika.

  3.  Użytkownik jako Konsument ma prawo do odstąpienia od Warunków umowy w terminie do czternastu (14) dni od ich zawarcia.

  4. Termin na odstąpienie od Umowy na podstawie ust. 12.3 niniejszych Warunków umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli Użytkownik jako Konsument w trakcie jego trwania wyśle Usługodawcy powiadomienie o odstąpieniu od Umowy. Zwrócone środki finansowe są mniejsze od kwoty pierwotnej zapłaconej za usługi świadczone do momentu odstąpienia od Umowy.

  5. Użytkownik jako Konsument może do odstąpienia od Umowy wykorzystać formularz znajdujący się w załączniku nr 1.

  6. Jeżeli dojdzie do odmowy dalszego dostępu (np. w wyniku usunięcia profilu) do Usługi z powodów wymienionych wyżej, w punkcie 6, umowny związek pomiędzy Stronami zawarty na podstawie niniejszych Warunków umowy, ulega zakończeniu. Niniejszy fakt nie ma wszak wpływu na obowiązywanie praw Usługodawcy i Podmiotów powiązanych zgodnie z Polityką prywatności.

 11. Reklamacje oraz Przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady

  1. W przypadku Usług dostarczanych za opłatą Użytkownik jako Konsument ma prawo do zgłoszenia wadliwego świadczenia, przy czym:

   1. Za wadę nie uznaje się funkcji, które są tymczasowo świadczone Użytkownikowi w trybie testowania.

   2. Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia wady Usługi bez zbędnej zwłoki, tuż po jej odkryciu, najpóźniej jednak do 6 miesięcy od Aktywacji Usługi lub po udostępnieniu nowych funkcji Oprogramowania, jeżeli ta nastąpiła po Aktywacji Usługi.

   3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zgłoszenia wadliwego świadczenia Usług w następujących przypadkach: (i) wada była widoczna i oczywista już w momencie zawierania Umowy; (ii) wada powstała na skutek działań Użytkownika lub powstała w wyniku naruszenia przez niego niniejszych Warunków umowy lub informacji dotyczących używania Oprogramowania; (iii) wada powstała na skutek okoliczności wymienionych w ust. 3.1 lub ust. 3.2 niniejszych Warunków umowy.

   4.  Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia Reklamacji (i) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy: info@happysupport.net; (ii) za pośrednictwem oprogramowania w interfejsie użytkownika; (iii) pisemnie poprzez wysłanie listu na adres siedziby Usługodawcy.

   5. Jeżeli wada jest możliwa do usunięcia, Użytkownik ma prawo domagać się naprawy lub uzupełnienia tego, czego brakuje lub otrzymania rabatu stosownego do zapłaconej kwoty. Jeżeli wada nie może zostać usunięta, odbiorca Usługi może odstąpić od Umowy lub domagać się rabatu stosownego do zaplaconej kwoty.

   6.  Usługodawca wyda pisemne potwierdzenie o złożeniu Reklamacji. Jeżeli istnieje taka możliwość Usługodawca od razu wyda decyzję dotyczącą Reklamacji, zaś w skomplikowanych przpadkach do trzech (3) dni roboczych. Usługodawca rozpatrzy Reklamacę bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak do trzydziestu (30) dni od momentu złożenia Reklamacji, jeżeli nie uzgodni inaczej z Użytkownikiem jako Konsumentem. Usługodawca ma obowiązek wydania Użytkownikowi jako Konsumentowi potwierdzenia o rozpatrzeniu Reklamacji.

  2. Użytkownicy, którzy nie są Konsumentami zrzekają się swojego prawa do zgłoszenia wadliwego świadczenia Usług poprzez zaakceptowanie niniejszych Warunków umowy. Jeżeli jednak na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa dane zostało takiemu Użytkownikowi prawo do zgłoszenia wadliwego świadczenia, wówczas strony mają obowiązek uznać takie prawo Użytkownika bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak do jednego (1) miesiąca od wystąpienia wadliwości świadczenia. Reklamacje w tym przypadku rozpatruje się w sposób opisany w ust. 13.1.4 i ust. 13.1.6.

 12. Warunki płatności

  1. Opłatę za Usługę może Kupujący uiścić bezgotówkowo, czyli przy pomocy karty płatniczej.

  2. Usługodawca nie wymaga od Użytkownika wpłacenia zaliczki, czy innej podobnej płatności. Użytkownik zatem jest obciążony koniecznością zapłaty za Usługę jeszcze przed jej aktywacją.

  3. W przypadku płatności bezgotówkowych cena za Usługę jest wiążąca w terminie określonym w zamówieniu. Jeżeli wspominany termin jest krótszy niż termin ustalony bezwzględnie wiążącymi przepisami obowiązującego prawa, pierwszeństwo ma termin określony w obowiązującym prawie.

  4. W przypadku płatności bezgotówkowych Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługę wraz podaniemW przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek Użytkownika do uiszczenia opłaty za Usługę uważa się za spełniony w momencie przypisania odpowiedniej kowty na Konto Usługodawcy.

  5. Ewentualne rabaty na Usługę oferowaną Usługodawcą Użytkownikowi nie mogą się łączyć.

  6. Jeżeli tak jest przyjęte w relacjach handlowych lub jeżeli zostało to określone przez obecnie obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca wystawi Użytkownikowi na podstawie Umowy dokument podatkowy – fakturę, dotyczącą uiszczanych opłat. Usługodawca jest płatnikiem podatku o wartości dodanej. Dokument podatkowy (faktura) zostanie wystawiony Użytkownikowi przez Usługodawcę po uiszczeniu opłaty za produkt i wyśle go w formie elektronicznej na adres Użytkownika.

  7. Sytuacje, w których Użytkownik ma prawo na całkowity lub częściowy zwrot kosztów znajdują się w ust. 9.7.

 13. Przepisy dotyczące wystąpienia obowiązku zrekompensowania powstałej szkody

  1.  Szkoda spowodowana Użytkownikiem w związku z Kontem lub Usługą. Jeżeli ktrórykolwiek sąd, czy inny organ uprawniony do wydawania wiążących decyzji lub zaleceń wszcznie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postępowanie przeciwko Usługodawcy lub Podmiotom powiązanym za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi, uzgadnia się dla wszystkich takich przypadków górną (maksymalną dopuszczalną) granicę odpowiedzialności Usługodawcy i Podmiotów powiązanych w kwocie równej cenie licencji dostępu do Oprogramowania w formie pierwszej odpłatnej Taryfy.

  2. Szkoda wyrządzona osobie trzeciej w związku z Kontem lub Usługą. Jeżeli którykolwiek sąd, cz inny organ uprawniony do wydawania wiążących decyzji lub zaleceń uzna Usługodawcę lub Podmiot powiązany za odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej w związku z naruszającym Stosowne przepisy korzystaniem przez Użytkownika z Konta lub Usługi, wówczas: 

   1.  Użytkownik niniejszym przyjmuje na siebie obowiązek zrekompensowania szkody osobie trzeciej i zobowiązuje się do zrekompensowania tej szkody osobie trzeciej; lub

   2.  jeżeli Usługodawca lub Podmiot powiązany zrekompensował osobie trzeciej powstałą szkodę, Użytkownik zobowiązuje się do zwrócenia uiszczonej kwoty Usługodawcy lub Podmiotowi powiązanemu (w zależności od tego, kto dokonał opłaty) oraz do zwrotu kosztów poniesionych w wyniku szkody, najpóźniej do 3 dni od momentu wysłania powiadomienia o takim obowiązku na Adres e-mail Użytkownika.

 14. Postanowienia końcowe

  1.  Klauzula salwatoryjna. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszyzych Warunków umowy stanie się nieaktualne, niewykonalne lub zostane za takie uznane przez odpowiedni sąd lub inny organ uprawniony do podejmowania wiążących decyzji, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień; w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z Usługodawcą bez zbędnej zwłoki (najpóźniej jednak do 5 dni od momentu otrzymania wezwania od Usługodawcy) w celu utworzenia nowej umowy, lecz ważnej i wykonalnej, która będzie w miarę możliwości zgodna z pierwotną umową.

  2.  Wersje językowe, warunki decydujące. Niniejsze Warunki umowy zostały przetłumaczone na wiele wersji językowych; w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi, rozstrzygająca jest wersja czeska. Zważywszy na to, że oprogramowanie i niektóre zasadnicze apekty techniczne Usługi znajdują się na terenie Republiki Czeskiej, niniejsze Warunki umowy powinny być interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Czeskiej. W przypadku konieczności wejścia na drogę sądową z Usługodawcą, za rozstrzyganie odpowiedzialny będzie sąd okręgowy w Praga 1.

  3. Rozstrzyganie sporów. Jeżeli pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jako Konsumentem dojdzie do sporu konsumenckiego wynikającego z Umowy, którego nie uda rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia (tzn. Użytkownik jako Konsument jest zobowiązany zwrócić się najpierw do Usługodawcy), Użytkownik jako Konsument może złożyć propozycję pozasądowego rozstrzygnięcia takiego sporu przez podmiot odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów konsumenckich, jakim jest Czeska Inspekcja Handlowa (Centralny Inspektorat - Departament ADR, Štěpánská 15,120 00 Praga 2 Republika Czeska; e-mail: adr@coi.cz; strona internetowa: adr.coi.cz). Użytkownik jako Konsument może do rozstrzygania sporów skorzystać też z platformy dostępnej online pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 15. Akceptacja Warunków umowy

  Użytkownik poprzez wyrażenie zgody jednocześnie zobowiązuje się do

  1. przestrzegania niniejszych Warunków umowy poprzez kliknięcie w przycisk symbolizujący zgodę i akceptację Warunków umowy (ewentualnie odhaczeniem odpowiedniego pola, dzięki któremu została mu bez wszelkich wątpliwości udzielona rola Użytkownika);
  2. przestrzegania Następujących Warunków umowy tuż po pierwszym zalogowaniu się do Usługi zgodnie z art. 11.3 wyżej.


  Usługodawca poprzez wyrażenie zgody jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków umowy poprzez ich udostępnienie na Stronie internetowej.


  * * *

  Załącznik nr 1

   

  Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy

   

  Dla firmy Codexum s.r.o., z siedzibą Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, numer identyfikacyjny 17301858, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, przegródka nr 369627
  Zawiadamiam / zawiadamiamy (*), że niniejszym odstępuję / odstępujemy (*) od Umowy (*)
  Data złożenia zamówienia (*) / data otrzymania (*)
  Imię i nazwisko Użytkownika jako konsumenta / Użytkowników jako konsumentów
  Adres Użytkownika jako konsumenta / Użytkowników jako konsumentów
  Podpis Użytkownika jako konsumenta / Użytkowników jako konsumentów (tylko jeżeli formularz zostanie wysłany pocztą tradycyjną)
  Data
  (*) Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić.